Obec Luková
ilustrační foto

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2022 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou ceny vodného a stočného zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Při tom vzalo v úvahu předpokládaný vývoj cen všech vstupů, zvážilo sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o stanovení cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2022 takto...

 

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2023:
vodné     47,90 Kč/m3 bez DPH     52,69 Kč/m3 včetně 10 % DPH
stočné   48,10 Kč/m3 bez DPH      52,91 Kč/m3 včetně 10 % DPH
celkem  96,00 Kč/m3 bez DPH      105,60 Kč/m3 včetně 10 % DPH


Odběratelé na většině území obsluhovaného společností VAK tak zaplatí v roce 2022 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 105,60 Kč/m3 včetně DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované odpadní vody tak činí necelých 11 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36,5 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 321 Kč, oproti cenové úrovni roku 2022 se jedná o zvýšení o cca 37 Kč za měsíc.

V roce 2022 činil součet cen vodného a stočného 93,28 Kč/m3 včetně DPH. Oproti cenám platným v roce 2022 tak dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 13,2 % (z toho vodné 14,9 %, stočné 11,6 %).

Tato hodnota je pod předpokládanou hodnotou inflace a hluboko pod tzv. sociálně únosnou cenou pro rok 2023, kterou stanovuje Státní fond životního prostředí pro jednotlivé kraje – u vodného pro Pardubický kraj je to 76,63 Kč/m3 včetně DPH (o více než 45 % nad úrovní ceny VAK) a u stočného 64,42 Kč/ m3 včetně DPH (o téměř 22 % nad cenou VAK). V součtu je sociálně únosná cena 141,05 Kč/ m3, tj. o 1/3 vyšší než cenová hladina VAK.

Oborové sdružení SOVAK předpokládá pro rok 2023 nárůst cen vodného a stočného v rozmezí 10 – 30 % a naše společnost se tak pohybuje u dolní meze tohoto rozpětí. Ve srovnání s růstem cen elektřiny či plynu je růst cen vodného a stočného velmi malý a i v absolutních částkách na obyvatele či domácnost jde o částky výrazně nižší.

Společnost VAK v letošním roce dokončila dva významné vodohospodářské projekty, které jsou podporovány dotacemi z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody. Podmínkou jejich čerpání je také budoucí dostatečná tvorba prostředků na obnovu takto pořízeného majetku. Cena vodného VAK bude dokonce pod úrovní minimální ceny stanovené finanční analýzou pro posuzování udržitelnosti projektů OPŽP, která je pro rok 2023 na úrovni 48,49 Kč/m3 bez DPH. V odůvodněných případech je však tuto cenu možné snížit, čehož VAK ve prospěch svých odběratelů využije.
V roce 2022 společnost musela čelit bezprecedentnímu růstu cen většiny důležitých vstupů, rozhodla se však udržet platnost cen vodného a stočného na původně stanovené úrovni po celý kalendářní rok a veškeré ztráty kryla ze svého zisku a z výnosů z vedlejších činností.

Ceny pro rok 2023 tak musí pokrýt nejen předpokládaný růst cen, ale reagovat i na růst v letošním roce Významnými faktory jsou zejména tyto vstupy:

  • Rychlý růst cen energií, který i přes veškerou snahou o včasnou fixaci a pečlivý výběr dodavatelů dosáhne přibližně 44 %. To u vodného představuje více než 1,05 Kč na m3 a u stočného dokonce 1,67 Kč na m3. I přes to zůstáváme jedním z mála provozovatelů s cenami fixovanými výrazně pod cenovými stropy
  • Nárůst cen prací i materiálu potřebného na opravy, což ve vodném i přes veškerou racionalizaci těchto činností znamená téměř 1 Kč/m3 a u stočného 1,37 Kč/m3.
  • Velmi výrazný nárůst finančních nákladů, které jsou tvořeny rostoucími úroky z úvěru na nově dokončené investice. U vodného je to náklad přibližně 1,24 Kč/m3 a u stočného 0,71 Kč/m3.
  • Zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury a potřeba vybavovat sítě stále nákladnější technologií dálkového sledování, což do budoucna přinese významné úspory jak společnosti, tak našim odběratelům, ale v počátku to znamená nezanedbatelné náklady.

Společnost VAK nadále hledá všechny možnosti, jak svoji práci zefektivnit a tlumit dopady inflace do rozpočtů svých zákazníků.

Spotřeba k 31.12.2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2022 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak musí učinit nejpozději do 4. ledna 2023, a to prostřednictvím webových stránek www.vak.cz, či přímo prostřednictvím nově provozovaného zákaznického portálu, do kterého je možné se registrovat tamtéž. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na faktuře). Pro registrované uživatele zákaznického portálu tato podmínka zcela odpadá.

Jablonné nad Orlicí 7. 12. 2022 Ing. Bohuslav Vaňous

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.