Obec Luková
ilustrační foto

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 26. 11. 2021 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou ceny vodného a stočného zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Při tom vzalo v úvahu předpokládaný vývoj cen všech vstupů, zvážilo sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o stanovení cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2022 takto...

 

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2022: 

vodné              41,70 Kč/m3 bez DPH             45,87 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné             43,10 Kč/m3 bez DPH             47,41 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem             84,80 Kč/m3 bez DPH             93,28 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Odběratelé na většině území obsluhovaného společností VAK tak zaplatí v roce 2022 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 93,28 Kč/m3 včetně DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované odpadní vody tak stále činí méně než 10 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36,5 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 284 Kč, oproti cenové úrovni roku 2021 se jedná o zvýšení o cca 15 Kč za měsíc.

V roce 2021 činil součet cen vodného a stočného 88,33 Kč/m3 včetně DPH. Oproti cenám platným v roce 2021 tak dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 5,6 % (z toho vodné 7,8 %, stočné 3,6 %).

Společnost VAK v současné době postupně dokončuje tři významné vodohospodářské projekty, které jsou podporovány z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 319,1 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 148,9 mil Kč. a jsou z větší části financovány bankovním úvěrem. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč a podmínkou jejího čerpání je také budoucí dostatečná tvorba prostředků na obnovu takto pořízeného majetku.

V roce 2022 se bude společnost muset vypořádat s rostoucími cenami většiny důležitých vstupů, přičemž většinou jde o růsty velmi výrazně převyšující míru inflace. Za zmínku stoji zejména tyto faktory:

  • Bezprecedentní růst cen energií, který i přes veškerou snahou o včasnou fixaci a pečlivý výběr dodavatelů přesáhne 27 %. To u vodného představuje více než 60 haléřů na m3 a u stočného dokonce 95 haléřů na m3.
  • Nárůst cen stavebních prací a materiálu potřebného na opravy, což ve vodném i přes veškerou racionalizaci těchto činností znamená více než 70 haléřů na m3.
  • Nárůst odpisů investičního majetku vlivem postupného zprovozňování velkých investičních akcí.
  • Zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí), 
  • Potřeba vybavovat sítě stále nákladnější technologií dálkového sledování, což do budoucna přinese významné úspory jak společnosti, tak našim odběratelům, ale v počátku to znamená nezanedbatelné náklady.
  • Růst cen dalších vstupů jako jsou chemikálie a prakticky veškeré služby a stejně tak potřeba reagovat na situaci na trhu práce a zajistit tomu odpovídající růst mezd či nutnost akceptovat poměrně rychlý růst úrokových sazeb úvěrů.
  • Trvající nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné vody a také dostatečnou frekvenci testování zaměstnanců a kvalitní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.

Společnost VAK si uvědomuje, že úplné přenesení rostoucích nákladů na spotřebitele by mohlo znamenat velkou zátěž pro domácnosti a firmy v regionu. Proto bude dále hledat možnosti, jak svoji práci zefektivnit a je také připravena akceptovat dočasné snížení svého zisku, který je i tak z většiny investován zpět do infrastruktury. 

Spotřeba k 31.12.2021 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2021 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak musí učinit nejpozději do 4. ledna 2022, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na faktuře).

 

Jablonné nad Orlicí 30. 11. 2021

Ing. Bohuslav Vaňous

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.