Obec Luková

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv.„věcně usměrňované“.
Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:

 

2020 01 10 vak1

Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %.

Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3/rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku 2019 se jedná o navýšení o cca 11 Kč / měsíc.

V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr za celou ČR) – cca 90 Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57 Kč/m3 včetně DPH 15 %. Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane i v roce 2020 cena vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem.

Společnost VAK bude v letech 2019 až 2022 realizovat další významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.

Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:

  • zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí)
  • zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
  • nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč
  • zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu
  • pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování ve státní správě.

Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu počtu a závažnosti havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovaných společností VAK hodnoty 8,8 % (republikový průměr činí cca 17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží vypracované„Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících letech.

Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:

2020 01 10 vak2

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné včetně DPH na 85,36 Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH).

Jablonné nad Orlicí 29. 11. 2019

Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.