Obec Luková
MVČR

Ministerstvo vnitra vydalo dne 19.03.2020 stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu.

Ministerstvo vnitra v této souvislosti doporučilo obcím poučit adresáty veřejné správy a zveřejnit informace o možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu společně s informacemi o omezení výkonu jednotlivých agend.

 

Stanovisko se zabývá situací ve veřejné správě, kdy krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob. Tato opatření mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení. Správní orgán proto může na žádost účastníka řízení prominout zmeškání úkonu vždy v případech, kdy úkon vyžaduje osobní účast, přičemž osoba by dostavením ke správnímu orgánu vystavovala sebe i ostatní osoby zvýšenému riziku nákazy. Důvodem pro prominutí zmeškání úkonu může být zpravidla též ztížená možnost učinit podání poštou. Typickým příkladem je např. podání odvolání proti rozhodnutí nebo usnesení orgánu veřejné správy.

Naproti tomu v případech, kdy má účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon (např. odvolání) mohl učinit ve stanovené lhůtě, vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.

Prominout zmeškání úkonu rovněž nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje, nebo v případě, kdy je zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli. Půjde zejména o úkony, jejichž učinění je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.

Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s níž musí být spojen zmeškaný úkon, např odvolání.

Bližší informace – viz dokument Ministerstva vnitra.

Celé stanovisko je na odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Podle uvedeného stanoviska zpracovaného Odborem legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra zpracoval:

Ing. Jan Šebrle,
manažer Centra společných služeb dobrovolného svazku obcí LANŠKROUNSKO.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.