Obec Luková
Pardubický kraj vyhlásí výzvu na kotlíkové dotace

Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022.

Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně kotle, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a prokáže, že splňuje podmínku nízkopříjmové domácnosti.

Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným doložením listinné verze žádosti vč. příloh na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje. Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod na vyplnění a podání žádosti.

Doklady, které budou žadatelé předkládat v listinné podobě:

 •  formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp. výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti,
 • souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti, pokud není žadatel jediným jejím vlastníkem (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s výzvou),
 • další doklady stanovené ve výzvě.

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 • plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč,
 • kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.

*Úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím garantována pouze v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií na SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz).

Způsobilé budou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání, na projektovou dokumentaci.

Prokazování splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti

 1. Výše příjmů domácnosti žadatele se nemusí prokazovat v následujících případech:
  - Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  - Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let.
  - Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
 2. Výše příjmů domácnosti žadatele se musí prokazovat v těchto případech:
  - Domácnost je tvořena kromě osob uvedených v bodě 1 i dalšími osobami.
  - Domácnost je tvořena osobami neuvedenými v bodě 1.
  V těchto případech musí platit, že průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:
  - Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
  - Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
  - Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

Zájemcům o uvedenou kotlíkovou dotaci poskytneme konzultace telefonické i formou e-mailu.

Telefonické konzultace poskytujeme v časech:

 • pondělí, středa 8 – 16 h
 • úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 h

Kontakty pro individuální konzultace:

Mgr. Lucie Angelová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 343
Ing. Eva Izáková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 489
Ing. Ivana Musilová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 340
Bc. Lenka Vondrová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 644
Bc. Petra Koblížková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 265
Mgr. Klára Skřivánková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 643
Ing. Petra Kodytková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 466 026 647

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.

nebo

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.