Obec Luková

Převzato z Lukovského zpravodaje:

Vážení spoluobčané,
když jsem od vás před čtyřmi lety získal dostatečný počet hlasů na to, abych se stal členem obecního zastupitelstva a následně po roce a půl dostal důvěru zastupitelů, kteří mě zvolili starostou obce, netušil jsem, jak široký je záběr práce starosty. Od plánování mnoha milionových investic, hledání prostředků na financování oprav, údržby a provozu obce, setkávání s lidmi a hledání řešení jejich nejrůznějších požadavků a potřeb, organizování kulturních programů, až po řešení problému se zaběhlými psy či přemnoženými kočkami. Práce starosty je velmi pestrá a zajímavá. Každý den se mohu těšit z každé maličkosti, která se podaří.

Zkušení starostové mi po mém nástupu říkali, že než se nový starosta v obci stihne pořádně „rozkoukat“, trvá to minimálně jedno volební období. Myslím, že i za ty dva a půl roku se nám toho podařilo poměrně dost vybudovat, a to nejen po stránce investic, ale i v kulturním životě obce.

Jak jistě víte, komunální volby jsou za dveřmi a zastupitelům měst a obcí již brzy vyprší jejich mandát. Starostové začínají bilancovat, co vše se vybudovalo během jejich působení ve vedení obce či města. I mou povinností je tedy ve stručnosti shrnout, co se nám tu za poměrně krátkou dobu podařilo.

Děkuji zaměstnancům obce a všem zastupitelům za důvěru, spolupráci a podporu při zásadních rozhodnutích při společných jednáních, členům SDH Luková a TJ Luková za spolupráci při organizaci Obecního plesu, Lukovské pouti či Loučení s létem. Děkuji za podporu své rodině a všem známým a kamarádům, kteří mi vždy ochotně pomohli ať již při přípravě kulturních akcí, nebo s údržbou naší obce.

Veřejné osvětlení

2022 09 22 clanek2Před mým nástupem do funkce starosty zahájila společnost ČEZ rozsáhlou rekonstrukci elektrického vedení v obci, a tím vyvstal problém s demontáží části vedení veřejného osvětlení ze sloupů ČEZu. Nakonec se podařilo zajistit potřebné finance na položení nových napájecích kabelů a instalaci několika nových lamp. V současné době je budována další část veřejného osvětlení podél nových chodníků. Podali jsme žádost o dotaci na výměnu svítidel ve velké části naší obce, díky tomu ušetříme přibližně 67 % nákladů na el. energii. V Květné plánujeme rekonstrukci osvětlení v nejbližší době společně s výměnou el. vedení ČEZ.

Odpadové hospodářství

2022 09 22 clanek2Zrekonstruovali jsme celkem 6 sběrných míst na tříděný odpad včetně pořízení 14 kontejnerů na tříděný odpad a 4 velkoobjemových kontejnerů. Kvůli nevyhovujícím prostorům sběrného dvora jsme znovu zavedli mobilní sběr nebezpečných odpadů, který probíhá dvakrát ročně. Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do společného sběru odpadků v obci v rámci akce „Ukliďme Česko“.

Digitalizace katastrálního aparátu

V listopadu 2021 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního aparátu a ukončení procesu digitalizace katastrálních map. Postupně oslovujeme majitele dotčených parcel s možností odkupu, prodeje či pronájmu ustoupených a zaplocených parcel.

Chodníky a komunikace

2022 09 22 clanek2Na přibližně 140 m chodníků jsme v Lukové vyměnili nevyhovující asfaltový povrch za betonovou dlažbu. Součástí rekonstrukce chodníků bylo vybudování celkem 8 bezbariérových nájezdů.

Na konci roku 2021 naše obec získala dotaci, díky níž jsem letos mohl zahájit jednu z největších investic obce, a to výstavbu přibližně 480 metrů zcela nových chodníků včetně úpravy křižovatky u fotbalového hřiště, nových nástupních ploch pro zastávku BUS a veřejného osvětlení.

2022 09 22 clanek2Díky členství naší obce v Dobrovolném svazku obcí Lanškrounsko a dobré spolupráci se starostou města Lanškrouna se podařilo prosadit záměr výstavby cyklostezky z Lanškrouna do Lukové. Celý projekt je nyní ve fází dokončené projektové dokumentace a ukončeného stavebního řízení. Od října bude zahájen proces na podání žádosti o dotaci na realizaci cyklostezky. Cesta do Lanškrouna tak bude po jejím vybudování pro cyklisty i pěší bezpečnější.

Za kulturním domem byl položen nový asfaltový povrch na místní komunikaci a na některých záhumeních cestách byly vyspraveny propustky.

Opravili jsme stávající plochu pro přístup ke kostelu a hřbitovu. Zrekonstruovali jsme také část hřbitovní zdi.

Kultura v obci

2022 09 22 clanek2Navázali jsme na pořádání tradičních akcí jako např. Tříkrálová sbírka, Setkání seniorů – vloni s koncertem Vladimíra Waldy Nerušila, Lukovská pouť, Dětský karneval, varhanní a adventní koncerty, vítání občánků a mnohé další. Těší nás, když vás společné akce baví a v hojném počtu se jich účastníte.

I nadále podporujeme nebo spolupracujeme na pořádání tradiční Pouti v Květné, Lukovského trapu, Lukovského mandelu či Soutěži chladnokrevníků v Květné.

2022 09 22 clanek2Velký úspěch zaznamenaly také nové akce, které jsme pro vás uspořádali: promítání Letního putovního kina, I. Lukovský ples, Loučení s prázdninami, Talkshow - Úsměvy Jaromíra Hanzlíka, Vyprávění fotografa Rostislava Bartoně o Orlických horách, Beseda o historii s panem Vimrem, či Divadlo s Čermenskými ochotníky.

Jsem poctěn, že jsem mohl být u historicky první svatby na obecním úřadě v Lukové a stát se oddávajícím.

Oprava památek

Nechali jsme opravit tři neogotické kříže u kostela sv. Markéty, dále u silnice na Květnou a u silnice na Damníkov. Letos byla zahájeny restaurační práce dalších třech památek, a to kříže v Květné a dvou božích muk v polích u Rudoltic a u Damníkova.

Podpora infrastruktury

2022 09 22 clanek2V kulturním domě jsme nechali doplnit akustické desky a panely, instalaci ozvučení a osvětlení podia a závěsy. V Květné jsme letos zbourali chátrající budovu bývalého obchodu a ve spolupráci se společností Zásilkovna jsme nechali umístit vyzvedávací Z-Box na náměstí.

Rozšiřujeme možnosti pro bydlení. Smlouvou o smlouvě budoucí kupní byla uzavřena společností EVT Development s.r.o. na pozemky v lokalitě „K Žichlínku II“. V současné době připravujeme architektonickou studii a změnu územní studie této lokality pro výstavbu rodinných domů.

2022 09 22 clanek2Nechali jsme vypracovat studii proveditelnosti na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v naší obci.

Komunikace s občany

Snažíme se zlepšit také informovanost vás, našich občanů, pomocí SMS infokanálu, na webových stránkách obce jsme zavedli automatického informačního asistenta (Šéfbot), využíváme sociální sítě Facebook a Instagram a také jsem tvůrcem nové podoby Lukovského zpravodaje.

Péče o seniory + zdraví

2022 09 22 clanek2Uzavřeli jsme spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby Lanškroun a od roku 2021 mohou senioři, zdravotně znevýhodnění, či lidé se zdravotním postižením využívat pečovatelských služeb této organizace. Obec hradí náklady na dopravu k zajištění služeb.

Podpora a dotace

Obec i nadále finančně podporuje provoz místního obchodu a hospody. Přispíváme na místní spolky SDH Luková, TJ Luková a lukovské hokejisty.

Obecní finance

Za poslední dva a půl roku se nám podařilo navýšit stav obecních účtů ze 2.006.945,- Kč na současných 12.435.008,- Kč. Úvěry jsou přibližně ve stejné výši a to 15.749.765,- Kč. Dva se sice podařilo doplatit, avšak na výstavbu nového chodníku bylo potřeba otevřít úvěr nový. Veškeré závazky obec v pořádku splácí a přezkumy hospodaření z PK jsou vždy bez výhrad.

Závěrem bych rád ještě jednou všem moc poděkoval za dosavadní spolupráci a pevně věřím, že se budeme společně setkávat a spolupracovat i v dalším volebním období.

Petr Celý, starosta

 

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.