Obec Luková
ilustrační foto

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 30. 11. 2023 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána, a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2024 takto:

 

 

bez DPH (Kč/m3)

včetně 12 % DPH (Kč/m3)

Vodné

52,60

58,91

Stočné

51,50

57,68

Celkem vodné a stočné

104,10

116,59

Zdůvodnění úpravy cen služeb

Při výpočtu cen vodného a stočného jsou uplatněny principy věcně usměrňované ceny dle Výměru Ministerstva financí ČR a zároveň musí být splněny podmínky poskytovatele dotací na projekty z Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o finanční analýzy na dříve vybudované vodohospodářské stavby, vypracované v souladu s dotačními podmínkami SFŽP, stanovující vývoj cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy nebo nedostatečný objem finančních prostředků směřujících do Obnovy vodovodů a kanalizací je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek její krácení.

Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti.

Oproti roku 2023 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 4,70 Kč/m3 (bez DPH) a u stočného o 3,40 Kč/m3 (bez DPH). Celkově dochází u obou služeb ke zvýšení cen o 8,10 Kč/m3 (bez DPH) a o 10,99 Kč/m3 (včetně DPH 12 %). Tato hodnota je stále hluboko pod tzv. sociálně únosnou cenou pro rok 2024, kterou stanovuje Státní fond životního prostředí pro jednotlivé kraje – u vodného pro Pardubický kraj je to 92,45 Kč/m3 včetně DPH a u stočného 78,94 Kč/m3 včetně DPH. V součtu činí sociálně únosná cena 171,39 Kč/m3.

Odběratelé na většině území obsluhovaného společností VAK zaplatí v roce 2024 za 1 m3 (tj. 1000 litrů) 116,59 Kč včetně DPH. Cena za výrobu a distribuci 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované odpadní vody tak stále činí pouze necelých 12 haléřů. Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí měsíčně za vodné a stočné přibližně 311 Kč. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.

Spotřeba k 31. 12. 2023 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2023 nahlásit. Musí tak učinit nejpozději do 2. ledna 2024, nejlépe prostřednictvím zákaznického portálu https://www.vak.cz/zakaznicky-portal

Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2023

Ing. Bohuslav Vaňous v. r. - prokurista

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.