Obec Luková
ZŠ a MŠ Luková

Starosta obce Luková podle § 102 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška“) vyhlašuje konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Luková, Luková čp. 6, IČO 70983020.

Předpokládaný nástup (jmenování do funkce): od 01.01.2024

Doba výkonu funkce:
Pracovní poměr založený jmenováním do funkce vznikne na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců, doba výkonu funkce se řídí ustanovením § 166 odst. 3 až 5 školského zákona.

Požadavky:

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti
 • dobrý zdravotní stav

Platové podmínky:
- zařazení dle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída odpovídající druhu práce č. 12, platový stupeň dle započitatelné praxe.

Obsahové náležitosti přihlášky:
V přihlášce psané volným textem musí být věta:
„Přihlašuji se do konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Luková, Luková čp. 6, IČO 70983020.“
a dále musí být uvedeny osobní údaje uchazeče/uchazečky v rozsahu: Jméno, příjmení (vč. akademických titulů), datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon, příp. datová schránka), datum přihlášky a vlastnoruční podpis uchazeče/uchazečky.

Povinné přílohy přihlášky:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy (ne starší 2 měsíců)

Zpracování osobních údajů:
Obec Luková, jako správce a zpracovatel osobních údajů, oznamuje, že zpracovává shora poskytnuté osobní údaje v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Osobní údaje nebudou nikomu poskytovány a budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou ke splnění povinností souvisejících s konkursním řízením.

Vlastnoručně podepsané přihlášky včetně příloh doručujte v uzavřené obálce zřetelně označené textem: „KONKURS – ZŠ a MŠ – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 15.09.2023 do 11:00 hodin na adresu zřizovatele :
Obec Luková, k rukám starosty obce, Luková čp. 102, pošta 561 23 Damníkov

Přihlášky musí být do výše uvedeného termínu doručeny, nikoliv jen podány k poštovní přepravě. Přihlášky doručené po uvedeném termínu budou podle § 4 odst. 4 vyhlášky vráceny zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

V Lukové dne 24.07.2023

Petr Celý, v.r.
starosta obce

https://ude.tcssl.cz/dokument?lukova?OBLK0B00QT4S-0

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.