Obec Luková

Obec Luková, podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr obce prodat stavební pozemek p.č. 2370/44 v k. ú. Luková o výměře 1129 m2 formou výběrového řízení (obálkovou metodou).

Uvedený pozemek je ve vlastnictví obce Luková zapsán v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Luková.

Zájemci se mohou vyjádřit k uvedenému záměru obce nakládat s majetkem obce po celou dobu zveřejnění tohoto záměru na úřední desce obecního úřadu. Zájemci mohou předložit své nabídky do 30.11.2023 v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Nabízený pozemek p.č. 2370/44 se nachází ve východní části obce, u silnice, v nově zastavované lokalitě. V nejbližším okolí se nacházejí rodinné domy, jihovýchodně 100 m skladový objekt.

Dostupové vzdálenosti: Centrální část obce (budova OÚ) 1,2 km, autobusová zastávka v místě, vlaková zastávka Luková 1 km.

Pozemek je rovinný, v půdorysu obdélníkového tvaru, z části pozemku je sejmuta ornice, pozemek je ze tří stran oplocen, jihozápadně od pozemku vede silnice.

Pozemek je částečně zasíťovaný a je k němu přivedena el. energie (ukončena v pilíři). Veřejný vodovod a plyn vedou do 5 m od jihozápadní strany pozemku. Nenachází se v záplavovém území. Dle platného územního plánu obce Luková se pozemek nachází v plochách BV /bydlení v rodinných domech venkovské/.

Podmínkou prodeje pozemku, je zahájení výstavby rodinného domu do úrovně základové desky nejpozději do 2 let od nabytí vlastnictví pozemku, s možností prodloužení této lhůty max. na 3 roky.

Znalecký posudek je přílohou tohoto záměru.

Zájemci si mohou pozemek prohlédnout kdykoliv, případně po předchozí telefonické dohodě i se zástupcem obce.

Účastníci obálkového řízení:

Obálkového řízení se může zúčastnit:

 1. Fyzická osoba starší 18 let
 2. Fyzická osoba oprávněná k podnikání
 3. Právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Kupní cena:

 • Kupní cena bude stanovena smluvně (dle nabídky účastníka), přičemž nejnižší nabídka kupní ceny dle znaleckého posudku č. 4631-42/2023 je 1.113.190 Kč.
 • Celková kupní cena musí být zaplacena do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.

Nabídka do obálkového řízení musí obsahovat:

 1. identifikaci účastníka (jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ u právnické osoby či fyzické osoby oprávněné k podnikání – aktuální výpis z veřejného rejstříku, kontaktní adresu, e-mail, telefon),
 2. označení majetku, který má být předmětem prodeje, tzn. p.p.č. 2370/44 v k.ú. Luková
 3. souhlas s návrhem kupní smlouvy, tj. bez připomínek k návrhu
 4. výši nabídnuté kupní ceny v Kč
 5. písemné čestné prohlášení účastníka (viz příloha)
 6. datum a podpis účastníka.

Účastník musí v termínu do 30.11.2023 do 15:00 hodin doručit písemnou nabídku v uzavřené obálce na Obecní úřad Luková, Luková 102, 56123 Luková nebo podat osobně do podatelny Obecního úřadu Luková tamtéž, s označením „NEOTVÍRAT – OBÁLKOVÉ ŘÍZENÍ, PRODEJ POZEMKU P.Č. 2370/44“. Obecní úřad na tuto obálku vyznačí datum a hodinu přijetí nabídky. Na požádání bude účastníkovi vyhotoveno potvrzení o doručení obálky s nabídkou (datum a čas).

Otevření obálek a vyhodnocení řízení

Otevírání obálek a jejich vyhodnocení bude uskutečněno na zasedaní komise jmenované starostou obce (dále jen „Komise“) dne 01.12.2023 v 15:00 hodin. Vyhodnocení doručených nabídek/obálek provádí Komise, rozhodujícím kritériem je účastníkem nabídnutá kupní cena. V případě stejných nejvyšších nabídkových cen, bude rozhodnuto losem.

Seznam nevyřazených účastníků s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní ceny za pozemek bude předložen zastupitelstvu obce, které rozhodne o prodeji majetku konkrétnímu účastníkovi. Vybraný účastník je povinen do 10 kalendářních dnů od převzetí oznámení o schválení prodeje pozemku zastupitelstvem obce uzavřít kupní smlouvu. Pokud ve stanoveném termínu kupní smlouvu neuzavře, ztrácí právo na uzavření smlouvy a bude vyrozuměn účastník, který byl zastupitelstvem obce schválen jako druhý v pořadí. Pokud druhý v pořadí neuzavře smlouvu do 10 dnů od převzetí výzvy k uzavření kupní smlouvy dle usnesení zastupitelstva obce, ztrácí právo na uzavření smlouvy a obálkové řízení bude ukončeno.

Další informace:

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny účastníkům výběrového řízení. Obec Luková si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit, příp. změnit či doplnit podmínky řízení. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

Případné další informace budou podány na Obecním úřadě Luková – Petr Celý, tel. 603455267.

Záměr včetně příloh a fotografií najete na úřední desce na adrese:
https://ude.tcssl.cz/dokument?lukova?OBLK0B00R3L4-0

V Lukové dne 26.09.2023

05a situace105b situace205c situace3foto0001foto0002foto0003foto0004foto0005

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.